This is default featured slide 1 title

Awicenna Ibn sina

Najbardziej wszechstronnym przedstawicielem arabskiej nauki i filozofii okresu średniowiecza był Awicenna Ibn sina, który żył w latach 980 – 1037. W wieku 17 lat Awicenna zainteresował się medycyną, nieco wcześniej zgłębiał tajniki prawa i filozofii. Bardzo szybko zyskał sławę wybitnego uczonego i lekarza. Jego dorobek naukowy obejmuje około 160 prac z zakresu medycyny, astronomii, fizyki, matematyki, geologii, mineralogii, ale także z zakresu filozofii, teorii muzyki i językoznawstwa. Jego najsłynniejszym dziełem przyrodniczym jest dzieło pod tytułem „Canon medicinae”. Aż do kończ XVII wieku dzieło to było podstawowym podręcznikiem medycyny. Awicenna zawarł w nim całą ówczesną wiedzę na temat medycyny praktycznej i teoretycznej. W swoim dziele omówił właściwości leków, zajął się także omówieniem czynników zewnętrznych wpływających na powstawanie chorób. Nie potrafił jeszcze tego nazwać, ale zakładał, że istnieją czynniki zakaźne, które odpowiadają za powstawanie chorób gorączkowych. Warto wspomnieć także o dziełach filozoficznych Awicenny. Nawiązując do dzieł Arystotelesa rozwinął teorię abstrakcji, ale także teorię formy i materii. Jego zdaniem materia to zasada bytu, która istnieje niezależnie od Boga. Głosząc swoje poglądy filozoficzne naraził się filozofom muzułmańskim, którzy potępili jego poglądy. Dzięki niemu jednak średniowieczna Europa poznała nauki Arystotelesa, on sam nazywany był „księciem filozofów”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Wielka postać świata nauki

Wielką postacią świata nauki jest Arystoteles, grecki filozof, żyjący w latach 384 – 322 przed naszą erą. Arystoteles urodził się w Stagirze. W wieku 17 lat rozpoczął studia w Akademii Platońskiej. Spędził w niej 20 lat, opuścił Akademię po śmierci Platona w roku 347 p. n. e. Najbliższe 5 lat spędził w Azji Mniejszej i na wyspie Lesbos, był także nauczycielem syna Filipa Macedońskiego, znanego później jako Aleksander Wielki. Do Aten Arystoteles wrócił w 335 roku p. n. e. Założył w nich własną szkołę filozoficzną, którą nazywano Liceum. Arystoteles położył podwaliny pod niemal wszystkie dyscypliny naukowe. Stworzył logikę formalną, położył podwaliny pod estetykę i przyrodę, stworzył podwaliny psychologii, astronomii i etyki. Był także historykiem ustrojów politycznych. Swoje poglądy filozoficzne wyłożył w dwóch dziełach: „Metafizyce” i „Fizyce”. Swoje poglądy na temat funkcjonowania państwa przedstawił w dziele „Polityka”. Jego zdaniem najlepszym ustrojem jest monarchia lub rządy arystokracji. Jego zdaniem władzę w państwie powinna sprawować klasa średnia. Poglądy Arystotelesa na temat państwa cieszyły się dużym uznaniem w okresie średniowiecza. Z jego dorobku korzystał święty Tomasz z Akwinu. Arystoteles prowadził także badania z zakresu fizjologii i anatomii zwierząt. Opracował metody ich klasyfikacji. Korzystano z nich aż do czasów Linneusza. Swoje poglądy na ten temat zawarł w dziele „Historia zwierząt”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Genialny matematyk wszech czasów

Jednym z najgenialniejszych matematyków na świecie, a jednocześnie największym wynalazcą i mechanikiem starożytności był Archimedes. Mimo, że urodził się w Stagirze swoje życie związał z Syrakuzami. Archimedes swoje studia odbył w Aleksandrii, nawet po ich ukończeniu pozostał w stałym kontakcie i aleksandryjskimi uczonymi. Także w Aleksandrii zostały wydane jego wszystkie dzieła. Archimedesowi zawdzięczamy odkrycie zasady dźwigni. Zasada ta stworzyła podstawy do powstania statyki, która w późniejszych wiekach stała się działem mechaniki. Archimedes jest także twórcą działu fizyki, który zajmuje się badaniem równowagi cieczy i zanurzonych w nich nieruchomych ciał stałych, czyli twórcą hydrostatyki. Jego dzieło „O ciałach pływających” zawiera słynne twierdzenie, że ciało zanurzone w wodzie pozornie traci tyle, ile waży woda przez nie wyparta. W chwili obecnej twierdzenie to jest znane wszystkim jako twierdzenie Archimedesa. Twierdzenie to jest podstawowym prawem w aero- i hydrostatyce. Także Archimedes zastosował w obliczeniach i podał wartość liczby pi. Liczba pi jest liczbą niewymierną, której wartość wynosi około 3,14. Liczba pi wyraża stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy. Zapewne niewiele osób wie, że ponad 18 wieków przed Newtonem Archimedes stworzył zasady rachunku różniczkowego. Archimedes jest autorem dzieła „Elementy mechaniki”, w którym wyjaśnił zasady mechaniki teoretycznej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Krótko o ekologii

W przyrodzie nie ma izolacji. Każdy organizm powiązany jest nie tylko z innymi organizmami, ale także ze środowiskiem nieożywionym. Ekologia zajmuje się wzajemnymi powiązaniami między poszczególnymi organizmami, ale także między organizmami i środowiskiem nieożywionym. Ekologia to nauka interdyscyplinarna. Ekologia zrodziła się z wiedzy, którą przez lata zgromadzili biolodzy, mikrobiolodzy, botanicy i zoolodzy. Korzysta także z wiedzy zgromadzonej przez przedstawicieli takich nauk jak geografia, fizyka i chemia. Ekologia jako odrębna nauka powstała dzięki pracom Ernsta Haeckela, który żył w latach 1834 – 1919. To właśnie Haeckel jako pierwszy określił zainteresowania ekologii oraz jako pierwszy użył nazwy „ekologia”. Samo słowo „ekologia” wywodzi się od greckich słów „oikos”, które znaczy „dom” oraz od słowa „logos”czyli „nauka”. Ekologia zajmuje się badaniem populacji, ekosystemów, biocenozą, ekosferą i biosferą. Populacja to wszystkie osobniki należące do tego samego gatunku i zamieszkujące ten sam obszar. Biocenoza to z kolei cała populacja wszystkich gatunków, które zamieszkują ten sam obszar. Z kolei ekosystem to biocenoza i środowisko nieożywione, zaś biosfera to wszystkie żywe organizmy, które występują na Ziemi. Ekosfera to ziemski ekosystem, który obejmuje współzależność między biosferą, hydrosferą, litosferą i atmosferą. Do niszczenia ekosystemu najbardziej przyczynia się działalność człowieka.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!