Posts Tagged ‘Naklejka na elektroniczną legitymacje studencką els Sopot’

Krótko o nauce

Nauka jest systemem, który dąży do uporządkowania wiedzy. Nauka poszukuje wiedzy o problemach świata, wykorzystując do tego celu dostępne badania. Nauka nie zastępuje sztuki, religii, czy też filozofii. Podstawą nauki jest logiczne myślenie oparte na indukcji i dedukcji. Punktem wyjściowym w dedukcji jest informacja, która jest nazywana przesłanką. Na podstawie tej przesłanki wyciągane są wnioski. Dedukcja prowadzi od ogólnych zasad do wniosków szczegółowych. Przeciwieństwem dedukcji jest indukcja. W indukcji badania zaczyna się od spostrzeżeń szczegółowych i dopiero na ich podstawie wyciąga się wnioski lub też formułuje ogólne zasady czy uogólnienia. Podstawowe źródło naukowych danych to obserwacje i doświadczenia. Powinny być one wolne od tendencyjności, powinno się je przeprowadzać pod kontrolą, powinny mieć także charakter ilościowy. Uzyskane w trakcie doświadczeń i obserwacji dane poddawane są następnie analizie. Analiza ma za zadanie uporządkowanie zaobserwowanych w trakcie obserwacji i doświadczeń zjawisk. Wstępne doświadczenia i obserwacje pozwalają na postawienie hipotezy, która jest następnie sprawdzana w ściśle kontrolowanych doświadczeniach. Jeżeli hipoteza zostanie potwierdzona w licznych obserwacjach i doświadczeniach, stanie się teorią. Z kolei powszechnie przyjęta teoria staje się zasadą lub prawem naukowym. Dopiero teoria pozwala zrozumieć zjawiska występujące na świecie.

error: Content is protected !!