Posts Tagged ‘Cavalier King Charles Spaniel’

nauka języka

Nauka języka w dzisiejszych czasach jest czymś tak naturalnym jak oddychanie. Niby zabawne porównanie, ale myślę, że doskonale odzwierciedla ducha naszych czasów. Jeszcze dobre siedemdziesiąt – dziewięćdziesiąt lat temu nie było to tak powszechne. Bo prawdę mówiąc nie było aż tak potrzebne. Społeczeństwa w Europie (i nie tylko zresztą) były bardziej hermetyczne. Nastały jednak czasy globalizacji, świat się skurczył – stał globalną wioskę. Podróżujemy z jednego krańca świata na drugi. Jest to kwestia godzin, a nie dni i miesięcy jak bywało kiedyś. Dotyczy to już całych mas ludzkich, a nie poszczególnych jednostek. Dlatego właśnie nauka języków obcych najczęściej zaczyna się już w przedszkolu. Potem jest kontynuowana w dalszych etapach edukacji – oczywiście aż do poziomu uniwersyteckiego. Najchętniej wybieranym językiem jest oczywiście angielski – najpowszechniejszy dialekt świata. W naszym kraju na drugim miejscu jest niemiecki – to już ze względu na bliskość sąsiada i gospodarcze stosunki. Bardzo możliwe, ze w niedalekiej przyszłości na popularności zyskają chiński i rosyjski. 

Krótko o ekologii

W przyrodzie nie ma izolacji. Każdy organizm powiązany jest nie tylko z innymi organizmami, ale także ze środowiskiem nieożywionym. Ekologia zajmuje się wzajemnymi powiązaniami między poszczególnymi organizmami, ale także między organizmami i środowiskiem nieożywionym. Ekologia to nauka interdyscyplinarna. Ekologia zrodziła się z wiedzy, którą przez lata zgromadzili biolodzy, mikrobiolodzy, botanicy i zoolodzy. Korzysta także z wiedzy zgromadzonej przez przedstawicieli takich nauk jak geografia, fizyka i chemia. Ekologia jako odrębna nauka powstała dzięki pracom Ernsta Haeckela, który żył w latach 1834 – 1919. To właśnie Haeckel jako pierwszy określił zainteresowania ekologii oraz jako pierwszy użył nazwy „ekologia”. Samo słowo „ekologia” wywodzi się od greckich słów „oikos”, które znaczy „dom” oraz od słowa „logos”czyli „nauka”. Ekologia zajmuje się badaniem populacji, ekosystemów, biocenozą, ekosferą i biosferą. Populacja to wszystkie osobniki należące do tego samego gatunku i zamieszkujące ten sam obszar. Biocenoza to z kolei cała populacja wszystkich gatunków, które zamieszkują ten sam obszar. Z kolei ekosystem to biocenoza i środowisko nieożywione, zaś biosfera to wszystkie żywe organizmy, które występują na Ziemi. Ekosfera to ziemski ekosystem, który obejmuje współzależność między biosferą, hydrosferą, litosferą i atmosferą. Do niszczenia ekosystemu najbardziej przyczynia się działalność człowieka.

Wyjaśnianie sposobu funkcjonowania świata

Nauka zajmuje się wyjaśnieniem sposobu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Celem nauki jest wyjaśnienie wszelkich zjawisk, które związane są z materialnym, fizycznie istniejącym światem. Używa do tego obserwacji, doświadczeń i wnioskowania. Już w czasach starożytnych zajmowano się leczeniem, obserwacją gwiazd, a nawet inżynierią. Była to jednak nauka czysto teoretyczna, którą zajmowali się filozofowie. Dopiero w XVII wieku rozważania filozoficzne zostały zastąpione nowym podejściem, w którym połączono obserwacje, doświadczenia i racjonalne myślenie. Dziś badania naukowe to połączenie wiedzy zastanej, obserwacji, doświadczeń i dedukcji. Badaniem tych mechanizmów jako środka do uzyskania wiedzy o świecie materialnym zajmuje się filozofia nauki. Nauka dzieli się na oddzielne dyscypliny, takie jak biologia, astronomia, chemia, matematyka, fizyka. Często nauki te określane są jednym wspólnym mianem „nauki biologiczne” lub „nauki o Ziemi”. Najczęściej jednak nauki te określane są jako nauki przyrodnicze. Kolejny podział nauki to nauki ścisłe, które obejmują chemię, fizykę i matematykę. Nauki techniczne to z kolei nauki, które wykorzystują naukę do celów praktycznych. Nauki humanistyczne zajmują się aspektami ludzkiej kultury. Do tego działu nauki należy między innymi historia. Nauki społeczne zajmują się badaniem ludzkich zachowań. Do nauk społecznych zaliczamy psychologię, socjologię, antropologię i ekonomię.

error: Content is protected !!